Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dood Gewoon Kunst©
Algemene Voorwaarden
_____________________________________________________________
Algemene Voorwaarden – Dood Gewoon Kunst©
Versie 2024.01.01

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Dood Gewoon Kunst©
2. Koper: Consument dan wel de partij die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Offerte: een aanbod vanuit de ondernemer aan de koper met daarin de kenmerken van de overeenkomst, waaronder – doch niet uitsluitend – de aard van de opdracht, het materiaal, het geschatte aantal uren en de prijs (eventueel nog te verhogen met de dagprijs van klei, glazuren, elektra).
4. Overeenkomst: De goedgekeurde offerte waarin de definitieve afspraken tussen partijen zijn opgenomen en waarop deze algemene voorwaarden op van toepassing worden en zijn verklaard. Daar waar in deze algemene voorwaarden ‘overeenkomst’ staat vermeld, kan dat zowel een overeenkomst als een overeenkomst op afstand inhouden.
5. Dag: kalenderdag;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te  zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: Dood Gewoon Kunst©
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Het product: een urn en/of gedenkkunst, te gebruikelijk voor het opslaan/bewaren van as, dan wel een gedenkteken in de breedste zin des woords.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Dood Gewoon Kunst© / Esther Hoskens
Adres: Guido Gezelleplantsoen 21 – 5531 SK BLADEL
Telefoonnummer: +31 (0)6 – 58870636
Mailadres: info@doodgewoonkunst.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (fysiek dan wel op afstand) tussen ondernemer en koper.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, dan wel uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod / offerte

1. Een aanbod komt tot stand na gesprekken tussen partijen en wordt gedaan schriftelijk dan wel digitaal (via de post/telefoon/fax/internet etc.).
2. Een aanbod in de vorm van een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien een aanbod een andere geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod/offerte vermeld.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen/voorbeelden, zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van het product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
5. Ieder aanbod bevat een inschatting van het aantal uren. Dit is een vaststaand aantal uren. Indien de ondernemer meer uren besteed, dan komen die voor rekening en risico van de ondernemer (en vice versa voor de koper).
6. Indien een aanbod het gebruik van RVS, hout, of andere ‘vreemde’ materialen inhoudt, dan betekent dit dat er in de offerte geen prijs voor deze materialen kan worden genoemd nu de prijs daarvan dagelijks wijzigt vanwege marktwerking. De uiteindelijk prijs zal door de ondernemer via nacalculatie op basis van de dan geldende dagprijs worden gefactureerd.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. De koper beseft dat het gaat om handwerk en maatwerk en dat er gewerkt wordt met natuurlijke materialen. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke uitkomst, zoals de leveringstermijn, de kleur, de vorm etc. De ondernemer kan op dit punt geen enkele garanties geven.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Het wettelijke herroepingsrecht is wettelijk uitgesloten voor volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Nu hiervan sprake is bij de te sluiten overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, heeft de consument dus geen herroepingsrecht;

Artikel 7 – Wijzigingen in de overeenkomst

1. Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst komen volledig voor rekening en risico van de koper. Er zal een aanvullende overeenkomst worden opgesteld waarin de aanvullende afspraken en de aanvullende prijs worden genoemd.

Artikel 8 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het aangeboden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van product genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1. De door de ondernemer toegezonden en/of geleverde goederen, blijven haar eigendom, totdat de volledige aankoopsom is voldaan. Alle rechten voorbehouden Dood Gewoon Kunst ©

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer staat ervoor in dat het product voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. En met inachtneming van hetgeen is vermeld in artikel 5.3. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal/ gebruikelijk gebruik van het product.
2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van het product.
3. Levering vindt plaats op het adres van de ondernemer, waar de koper wordt  geacht het product op te halen. Indien de koper kiest voor levering, dan komt dat voor zijn rekening en risico en komen de aanvullende kosten voor zijn rekening. De ondernemer zal de koper daar vooraf over informeren.
4. Levering vindt pas plaats nadat de gehele koopsom is voldaan.
5. De ondernemer zal er naar streven geaccepteerde bestellingen – vanwege de aard van het product – binnen 120 dagen uit te voeren, tenzij schriftelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd of wanneer de ondernemer verwacht de genoemde termijn van 120 dagen niet te betalen, ontvangt de koper hiervan zo spoedig als mogelijk bericht.
6. De genoemde termijn van 120 dagen is uitdrukkelijk geen fatale termijn. Hier kan de koper dus geen enkel recht aan ontlenen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – klachten

1. Na ontvangst van het product heeft de koper drie dagen de tijd om bij ondernemer te klagen. Na drie dagen vervalt deze mogelijkheid en wordt het product geacht volledig akkoord te zijn bevonden door de koper.
a. Ondernemer zal de tijdig geuite klachten met de koper bespreken.
b. Indien (deels) terechte klachten spreken de ondernemer en de koper samen af hoe ze dit gaan oplossen.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen als volgt te worden voldaan: 30% bij opdracht & 70% bij levering. Het restant vanaf het moment dat de ondernemer aan de koper meldt dat het product gereed is en een factuur toezendt; betaling dient dan plaats te vinden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Het product kan pas worden opgehaald c.q. verzonden na betaling van het volledig verschuldigde bedrag.
• Betaling vindt plaats via de bank, tenzij partijen daar schriftelijk andere afspraken over maken. Betalingen contant – indien akkoord –kunnen alleen plaatsvinden in muntgeld en/of biljetten tot maximaal €50,00.
• Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Conversiebepaling
In het geval dat afzonderlijke bepalingen van de aanwezige of de met de ondernemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig is, wegens strijd met enig rechtsvoorschrift, blijven de rechten en verplichtingen tussen partijen overigens onaangetast, met dien verstande, dat partijen in dat geval gehouden zijn om zich te gedragen in overeenstemming met verbintenissen en verplichtingen die het effect van de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderen, zonder in strijd te zijn met enig rechtsvoorschrift.

Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen tussen de ondernemer en de koper zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht.